نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 15)

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 15)به کوشش: عباس جادری | 
دُنیا : مونث ادنی  به معنی نزدیک تر است این کلمه بار ها در قران بکار رفته و در بیشتر موارد به همراه آخرت آمده است .در بیشتر آیاتی که از دنیا و زندگی دنیا یاد شده ، دنیا مورد نکوهش قرار گرفته است اما آنچه از آن نکوهش شده  دنیادوستی و دنیا زدگی است .
امام محمد باقر (ع)در تفسیر (وَلَنِِِِِِِِِِعمَ دارُ المُتّقین)
« و سرای پرهیز کاران چه نکوست »
می فرماید: آن دنیا است آخرت .
 
ذو الاتاد : یعنی صاحب میخها . در قران کریم فرعون به این عنوان معرفی شده است به سبب آن که به دستور وی دست و پای همسرش (آسیه ) به چهار میخی که در زمین نصب کرده بودند بستند و به شهادت رساندند.
رَقیم: نام شهری در شام با نام یک وادی است که بیان (عقبه و ایله)  در جنوب شام واقع است رومی ها آن را ( بتره یا صخره نامیدند و مرکز رفت و آمد کاروان ها شد )
« اَم حَسّبتَ اَنّ اَََصحاب الکهفِ و الرقیم » 
سوره کهف/ آیه 9
.
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...