نمایش خبر نمایش خبر

درخشش وزنه بردار يزدي در مسابقات قهرماني کشور


وزنه بردار یزدی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،دبیر هیئت وزنه برداری استان یزدگفت: محمدجواد نیمچه وزنه بردار دسته فوق سنگین تیم کاشی پرسپولیس یزد با مهار وزنه های صدوپنجاه وسه کیلوگرم در یک ضرب و صدوهشتادوهشت کیلوگرم در دو ضرب صاحب رتبه برتر شد.
زارعیان افزود: این وزنه بردار یزدی در مجموع سیصدو چهل و یک کیلوگرم ،مدال نقره یک ضرب ، برنز دو ضرب و برنز مجموع را بدست آورد.