نمایش خبر نمایش خبر

داستان

داستانگردآوری: هادی حسینی بافقی|
عایشه همسر رسول اکرم، در حضور رسول اکرم، نشسته بود که مردی یهودی وارد شد. هنگام ورود به جای سلام علیکم گفت: « السام علیکم» یعنی« مرگ بر شما». طولی نکشید که یکی دیگر وارد شد، او هم به جای سلام گفت: « السام علیکم». معلوم بود که تصادف نیست، نقشه ای است که با زبان، رسول اکرم را آزار دهند. عایشه سخت خشمناک شد و فریاد برآورد که:« مرگ بر خود شما و...»
رسول اکرم فرمود:« ای عایشه، ناسزا مگو، اگر مجسم گردد بدترین و زشت ترین صورتها را دارد.
نرمی وملایمت و بردباری روی هر چه گذاشته شود، آن را زیبا می کند و زینت می دهد، و از روی هر چیزی برداشته شود از قشنگی و زیبایی آن می کاهد. چرا عصبی وخشمگین شدی؟
عایشه:« مگر نمی بینی  یا رسول ا... که اینها با کمال وقاحت و بیشرمی به جای سلام چه می گویند؟»
-«چرا، من هم در جواب گفتم:« علیکم»(بر خود شما) همین قدر کافی بود.»