نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خیاطی افق

خیاطی افق


خیاطی افق

آموزش این هفته شلوار به روش آسان است. در این روش سعی شده که الگو خیلی آسان طراحی شود و به پرو نیاز نباشد.
جلو شلوار:
از نقطه صفر دو عمود به طرفین و به پایین رسم کنید.
0 › 1 = برآمدگی باسن یا بلندی فاق، عمودی به دو طرف رسم کنید.
0 › 2 = بلندی باسن، عمودی به دو طرف رسم کنید.
0 › 3 = قد شلوار، عمودی به طرفین رسم کنید.
1 › 4 = یک دوم خط(1 › 3)- 5 سانتیمتر، عمودی به طرفین رسم کنید.
2 › 5 = یک چهارم دور باسن، از نقطه صفر عمودی به پایین رسم کنید.
1 › 7 = 4 الی 5 سانتیمتر
7 › 8 = یک دوم خط (6 › 8)، از نقطه 8 خطی عمود به بالا و پایین رسم کنید. این خط اتوی شلوار میشود.
9 › 11= 9 › 12= یک دوم دور زانو که در حال نشسته اندازه‌گیری می‌شود، نقطه 7 را به 11 با خطی منحنی رسم نمایید.
3 › 10= 10 › 13= یک دوم دم‌پا
0 › 14= یک سانتیمتر، نقطه 14 را به 2 و 2 را با خطی منحنی به 7 متصل نمایید.
14 › 15= یک چهارم دور کمر، اگر در جلو احتیاج به ساسون باشد، مقدار ساسون را با یک چهارم دور کمر جمع نمایید.
زبانک جلوی شلوار به پهنای 5 سانتیمتر تا بلندی باسن رسم کنید.
پشت:
1 › 16= 2 سانتیمتر، خطی با بالا عمود نمایید.
15 › 17= یک چهارم دور کمر + مقدار ساسون (2 سانتیمتر)
17 › 18= 5/3 سانتیمتر، نقطه 18 را به نقطه 15 متصل نموده و ساسون 2 سانتیمتر در روی خط اتو رسم نمایید.
17 › 19 = یک دوم خط (16 › 17)
7 › 20 = با توجه به سایز 8 الی 12 سانتیمتر
20 › 21 = 5/0 سانتیمتر، نقطه 21 به 19 را با خطی منحنی رسم نمایید.
11 › 22 = 3 سانتیمتر، نقطه 21 به 22 را با خطی منحنی رسم نمایید.
3 › 23 = 3 سانتیمتر.
نجمه فلاح
کارشناس طراحی دوخت