نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خنده و گریه ملائک

داستان کوتاه

جالب است بدانید پیامبر اکرم(ص) نیز این سؤالات را از جبرئیل پرسیده‌اند ؟
ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ، گریه و خنده دارند؟
فرمود :آری؟ به سه کس از روی تعجب می‌خندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می‌گریند.
- از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و (یا کارهای)بیهوده می‌گذارند، و چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می‌دهد، ملائکه می‌خندند و می‌گویند ای بی‌خبر از صبح تا شب سیر نشدی ،حالا سیر می‌شوی؟
- دوم: دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ،دیوار مشترک (بین خود و شریکش)را می‌ساید تا به سهم خود بیافزاید، ملائکه می‌خندند و می‌گویند ،آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این مختصر تو را سیر می‌کند؟
- سوم: از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی‌که زنده بود نمی‌پوشانید، بعد از مرگش وقتی که او را در قبر می‌گذارند بدنش را می‌پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند .ملائکه می‌خندند و می‌گویند :وقتی که مورد میل و رغبت بود او را نپوشانیدید ،حالا که مورد نفرت و انزجار است او را می‌پوشانید؟