نمایش خبر نمایش خبر

خبر خوش به کارمندان پيماني


 پرداخت دیون کارکنان پیمانی دولت، ناشی از افزایش حقوق و مزایا که بر اساس قوانین و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون کارکنان رسمی محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد.
 بر اساس ابلاغيه يک مسئول اقتصادي دولت به همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، تاکيد شده است که به استناد بند «ح» ماده 2 دستورالعمل اجرايي ديون بلامحل، پرداخت ديون مربوط به مستخدمين پيماني دولت که ناشي از افزايش حقوق و مزاياي کارکنان مذکور بر اساس قوانين و مقررات مربوطه بوده و خارج از اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده يا مي ‌شود، همانند ديون مربوط به کارکنان رسمي محاسبه شده و بدون طرح در کميسيون هاي مربوطه، تامين و پرداخت خواهد شد.