نمایش خبر نمایش خبر

حقا که قرنطینه سزاوار شما هست

حقا که قرنطینه سزاوار شما هستاین بیماری خیال بیرون رفتن از آبادی «معدن آباد» را ندارد! تا یک مقدار آمار کم می شود و لبخند رضایت روی لبان «حکیم باشی» می آید؛ به یک باره آمار سیر صعودی پیدا می کند و خنده در دهان حکیم باشی زهر زهر می شود و زبان انتقادش بالا می رود که ایهاالناس مگر نگفتم مراعات کنید؟دیدید که شما را به حال خود بگذاشتم باز بساط عروسی، جشن، مهمانی و نیز بوستان نشینی تان آغاز شد! حقا که قرنطینه سزاوارتان می باشد. «آمیرزا» صدایی در گلو صاف کرد و گفت: ای حکیم! اجناس روز به روز در حال گران شدن است! «سکه زر» با «وجه رایج فرنگ» در رقابت هست چطور توقع داری مردم برای امرار معاش در خانه بمانند! اگر کار نباشد در مضیقه خواهند افتاد.حکیم باشی که در این مواقع نسخه ایی نداشت؛ ترجیح داد لب فرو ببندد و از مهلکه بگریزد.