نمایش خبر نمایش خبر

حفاظت از محیط زیست را از خودمان آغاز کنیم

حفاظت از محیط زیست را از خودمان آغاز کنیمابوالفضل ندافیان | هنوزم هستند کسانی که به طبیعت و حفاظت از محیط زیست عشق می ورزند 
این بار یک گروه گرم صمیمی به نام گروه خانواده دوستداران طبیعت که با عشق و علاقه خاصی از طبیعت زیبا خدادادی حفاظت می کنند .
این خانواده به بهانه تفریح وارد طبیعت شده و با تمیز کردن منطقه به ویژیگیهای آن می‌افزایند.
با این امید که دیگران نیز به این امر توجه نمایند.