نمایش خبر نمایش خبر

جواب پیامک

جواب پیامک


پیگیری یک درخواست

به گزارش هفته نامه افق کویر هفته گذشته پیامکی در هفته نامه افق کویر با این مضمون "قابل توجه آموزشگاه های رانندگی چرا در تهران آموزش 000/330 هزار تومان است؛ اما در بافق 000/450 هزار تومان چه فرقی دارد؟ چرا این همه تفاوت، لطفا رسیدگی کنید؟ درج گردید. ولی اله رنجبر رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بافق در این باره گفت: هزینه ای که بابت آموزش رانندگی در استان یزد و شهرستان بافق مصوب شده 24 ساعت آموزش عملی است و هر ساعت 15 هزارتومان، 16 ساعت آموزش نظری هست، هر ساعت 3 هزار تومان، 12 هزار تومان بابت کتاب آموزش آیین نامه رانندگی، واریز 20 هزارتومان به حساب شرکت آموزش و پژوهش یزد، 1000 تومان شهرداری و 7 هزار تومان هزینه پست که جمع این موارد می شود 428 هزار تومان می شود.
وی افزود: نکته ای که افراد بدان باید توجه کنند، این است که 24 ساعت آموزش عملی و 16 ساعت آموزش نظری را ببینند، چون بابت هر ساعت آن به آموزشگاه هزینه پرداخت می کنند. 
وی افزود: طبق گزارشی که از تهران اخذ شد، مشخص گردید، حتی آموزشگاه های آنجا 10 هزارتومان گرانتر از بافق، هزینه از افراد متقاضی دریافت می کنند.