نمایش خبر نمایش خبر

جوابیه(شماره 708)

جوابیه(شماره 708)جواب پیامک شماره موبایل 464-910 در هفته نامه قبل: 15/6/94 به استحضار می رساند
 مسیر خاکی باغدر به سمت فردوس(از توابع بهاباد) آزاد  بوده و تردد خودرو، در مسیر مذکور جریان دارد. خبر پیامک هفته نامه قبل مبنی بر بسته بودن راه کذب بوده و از نزدیک نیز می توان شاهد بود.
با عنوان جمعی از اهای روستای باغدر