نمایش خبر نمایش خبر

جدول شماره(707)

جدول شماره(707)افقی:
-1  مناسبت فرخنده شهریور ماه -2 عضو صورت- شهدای دولت -3 واحد سطح- جوان در هم ریخته!- پارچه تبلیغاتی -4 پارچه ابریشم- روز جمعه سیاه در تاریخ انقلاب -5 پایان نامه دانشجو- پدر ترکی- من وتو -6 ساز شاکی- راه میان بر- ترس -7 واجب- روز پزشک بزرگداشت این حکیم و دانشمند ایرانی است -8 روز بزرگداشت رازی به این نامگذاری شده است- روز عرب -9 یکی از شهدای محراب آیت ا... -10 ترازو- همسر آدم(ع) -11 قوم قرآنی- آغاز جنگ تحمیلی -12 جمع مکسر صدر- حرف ندا- محصول آسیاب- کلمه تردید -13 شهادت این امام معصوم در شهریور ماه است -14 از شهرهای استان گیلان- دانه خوشبو- مساوی- از شهرستان مجاور -15 ضمیر عربی- اشاره به دور- سرپرست- مایه حیات- هزار کیلو -16 امام دهم شعییان که امسال شهادت ایشان اواخر شهریور است
 
 
عمودی:
-1 آغاز دهه کرامت با این مناسبت است. -2 پرو لبالب- سطح- خاطر- پیامبر کشتی بان -3 پیوند حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) علت نامگذاری این روز است -4 نگهبان در- اثر پا- پرتاب کردن -5 رود مرزی- اجداد- جواب منفی- وسایل-6 آب و هوای گرم و خشک استوایی- پوست کنده- رنگ، لون- آخرین رمق -7 میهمانی- وی- دختر پدر از دست داده -8 شهر رازی- سازه ی فلزی برای ساختمان سازی- شیرینی اموات -9 بازگشت از گناه- گاز تنفسی- پشت سر هم- تکیه دادن -10 فواره- اراده- زوج نیست- دریای عرب -11 آهنگ نظامی- زشت، آلوده- منسوب به ادب -12 سودای ناله- بیماری سگ- سود، بهره- بزرگترین اقیانوس -13 نورانی- هوو- تکلیف و تمرین- خوب نیست -14 تکرار حرف- جمله قرآنی- احساس کوچکی و بی ارزش بودن -15 مقام نقره ای- فنا، نیستی- با«رتق» می آید -16 خاندان- ردیاب هوایی- شیر عرب- نوعی خواهر یا برادر