نمایش خبر نمایش خبر

جدول شماره 705

جدول شماره 705افقی
-1 خطایا یا کاستی های گذشته را با انجام دادن عملی شایسته تلافی کردن-  هضم کردن -2 آدمی- شهر مصر باستان- نوعی نان کلفت -3 محل ورود- نقصان- بازرگانان -4 طرز لباس پوشیدن- فرزند صالح- خردو کوچک- ایرادبی و سروته -5 تیم فوتبال ایتالیایی- دریاچه قزاقستان -6 امضای پشت چک و سفید- کفش زمستانی- بندر رود راین -7 از گیاهان دارویی- اثر ویکتور هوگو- برآمدگی ته کفش -8 گیاه کتیرا- از صفات پیامبر اکرم(ص) – کلمه هشدار- مجلس عیان -9 خطاب نزدیک- ششمین زن برنده نوبل ادبی« منزل ارواح» - مخترع اولین میکروسکوب -10 شکل هندسی سیاره زمین- واحد شمارش قالی- همراهان شخص صاحب نام -11 تشکیلات- خطی در فیزیک -12 گریستن بر مرده با ذکر خوبی های او- دسته باغبانی- پسوندی که علامت نسبت است- گروه ورزشی -13 زیاد حرف نیست- وکیل گرفتن برای انجام کارهای حقوقی- خیس -14 رجال- بله- پسوند همشهری -15 گذراند- کاپیتان سابق استقلال 
 
 
عمودی:
-1 راوی و نیکوکاری- دسته و گروه- شهری در استان گلستان -2 مرکز کشور ایسلند- جیوه -3 خداوند- زن پیر- ابلاغ پیام -4 لطیف ترین مظهر اشتیاق- قوم آتیلا- نسخه- مسرور -5 خوش خلق و مهربان- نگهبان جالیز -6 طایفه ای در سیستان- نت سوم- بمب منتظر -7 بسیار خو گیرنده- بلور- یک صدم هکتار -8 زوج نیست- منسوب به بم –شهری در آلمان- سبزی خرد کوچک -9 طمع- فیلمی از صباغزاده با بازی امین زندگانی- رضا رویگری و نسرین مقانلو- ناطق -10 نقطه و خال- شلوار جین- فرق سر -11 دوباره خواندن یک نوشته- عنصر فلزی شماره 75 جدول تناوبی -12 بی نظمی- رود مرزی- همراه رفت- کشتی چوبی بزرگ -13 پارچه حریر- سالها- ماه سرد -14 زیان رساندن- زبان باستانی هندوها -15 شهری در هرمزگان- سمت و طرف- تشکر فرانسوی
طراح: حسین شمس الدینی