نمایش خبر نمایش خبر

جدول (شماره 704)


افقی
-1 مقدمه نامه ژاپنی- کهکشان راه شیری -2 بیماری ویروسی پوستی- بلند اوازگی- سپهسالار قشون اشکانی که کراسوس سرادر روم را شکست داد.    -3 سازمان متصدی خاموشی آتش- مخفف بدتر- نام ترکی -4 قومی از نژاد آریایی بومی ارمنستان- بانگ کلاغ- فلز مرتجع    -5 بند دست- گلی سفید و معطر- نسخه تکثیر شده نقشه ساختمانی  -6 غربال- گاه همراه تب می آید- زباندار بی زبان -7 لقب نورالدین محمد لاهجی از شاگردان میر عماد- جزم اندیش- حرف نوروزی- استان زیارتی -8 عمارت- کاخی در تخت جمشید -9 آغوش- اهلی- گیره جراحی- کشور «امان» -10 بندری در فرانسه- قیمت- مرشد -11 رفتگان، پیشینیان- عدد مقدس- خبر افشاگرانه -12 روشنایی- آغوز- مشایعت کردن جنازه تا گورستان -13 از آفات نباتی- سگ بیمار- منجم -14 تهیدست وبی چیز- وجود- نوعی شیرینی تر -15 آماده و خشک کردن پوست جانوران و سپس پر کردن آنها- دیندار
 
 
 
عمودی
-1 مجموعه شعری از سلمان هراتی- خویشاوندی وقرابت -2 وسیله داوری- پارچه پنبه ای سفید- وسیله هندسی -3 درس نویسندگی- سست و بی حس- پیمان و شرط مذهبی- نفس سیگاری -4 شاه فرانسوی- کشوری کوهستانی در اروپا - میل شدید -5 حساب- سرسری انجام دادن امری -6 بخت- وسیله شکار جانور- ایستگاه راه آهن -7 گروی- ظرف رختشویی- مخزن بنزین اتومبیل- شامل همه  -8 بله- باغ شیراز- عریض- نام  -9 تکرار حرف- برآمدگی پشت کمر- مادر آذری- جهان پهلوان ایران -10 از پرندگان شکاری- بعد- میدانگاهی پشت در ورودی -11 کشور کانگوروها- فرستاده -12 ست -حرف یونانی- نوعی پیراهن -13 برابر و مساوی- جانور خرطوم دار- تیر انداز نامی تاریخ ایران زمین- ستیزه کار -14 شطرنج باز نامدار هندی- چراغانی- شیمی کربن -15 کمیاب- زنهار طلبیدن