نمایش خبر نمایش خبر

توزيع مخزن جمع آوري زباله د رمدارس شهر بافق


مدير روابط عمومي شهرداری بافق از تهيه و توزيع 90 مخزن جمع آوري زباله در تمامی مدارس این شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، علی‌اصغر موفق اظهار داشت: برای تهيه اين مخزن ها اعتباری بالغ بر 225 میلیون ريال از محل اعتبارات شهردای هزينه و پرداخت شده است.
مدير روابط عمومی شهرداری بافق، نهادينه شدن فرهنگ صحيح جمع آوري پسماندها در آموزشگاه ها، بهداشتی شدن فضاهای آموزشی، جلو گيری از پراکندگی زباله و جمع آوری سريع و آسان آن از سطح مدارس شهر را از مهمترين اهداف توزيع اين مخازن در مدارس عنوان کرد.
وي ابراز اميدواری کرد: ارائه آموزشهای عمومی و افزايش سطح فرهنگ و آگاهي دانش آموزان عزيز، به تدريج موجب کاهش ميزان توليد زباله و صرفه جويی در هزينه های جمع دآوری زباله های  شهری شود.
موفق افزود: در صورتيکه مربيان، آموزشهای بهداشتی ، زيست محيطی و تفکيک زباله در مبداء را در مدارس ارائه دهند قطعا فرهنگ آن نهادينه شده و زباله های قابل بازيافت در مدارس جدا سازی خواهد شد.