نمایش خبر نمایش خبر

توبه و بازگشت به خدا


محمود حاجی محمدی|
یارب رو سیاهم عصیانم ببخش
 غرق در دریای گناهانم ببخش
هوای نفس دور ز حق کرد مرا 
اسیر نفسهای شیطانم ببخش 
کردم طاعت غیر از جهل خود 
از کرده خود بس پشیمانم ببخش
 روزگاری دوربودم از جرم وگناه 
سست گشته دین و ایمانم ببخش
 روی برگشتن ندارم به صراط 
 
شرمنده روی شهیدانم ببخش 
دوره آخرالزمانی گشته است
 از خیل گناه پای لغزانم ببخش
 عمرم افزون شد و مویم سفید 
با حالت زار و پریشانم ببخش
 لحظه مرگم چون شتابی گرفت 
 
ز توبه سر در گریبانم ببخش
 توبه ام چون حر قبول می کنی؟
نزد مولا سر به دامانم ببخش