نمایش خبر نمایش خبر

تنها خانم رفتگر ایران


صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش ‌قلعه استان خراسان شمالی به مدت 12 سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می‌گذراند.