نمایش خبر نمایش خبر

تمدن/828


 در تمدن امروزه عالم نشر معارف  و توسعه دستاورد روشنفکران است و بستگی به نوع اسلحه و میزان قدرت آن ملت یست. علم و دانش در میان یک ملت کار سازتر از زور و بازو و ابزار آلات نظامی است. هر تمدنی که دوره تکامل خود را طی می کند و می خواهد متمدن شود در هر برهه از زمان با مقتضیات زمان تغییر پذیر است. تمدنی که رعایت حقوق انسانها یکسان بشمارد و ارزش های فرهنگی و تفاهم و تعاون رعایت اصول آن باشد، تدریس یک تاریخ صحیح و حفظ آن است و هدف اصلی یک تمدن خوب و ایده آل کمک فردی است تا اجتماع و جامعه از آن بهره مند گردند. تمدنی که با زور سر نیزه و خوف در دل مردمش اندازد عمر آن کوتاه و پایدار نخواهد بود. زمانی می توان گفت: که یک ملت متمدن هستند که زندگی ساز باشد و عادات و آداب جنبه انحرافی نداشته باشد.  و در ادب و هنر و اخلاق تمدن حقیقی جستجو کرد. متاسفانه تمدن امروز انسان را برده ماشین کرده و همچنان رباطی فرمان می گیرد  و فرمان می دهد و تغییر عادات و رسوم، پیشرفت روحی است لکن بشر دست به گریبان دنیای مادیات گردیده و بر وفق مردا آن دنای خود را متغیر ساخته و تکامل مادی به هیچ وجه نشانه ترقی معنوی آن نیست. تمدن همانند هر پدیده دیگر هم تولد دارد هم تکامل و هم مرگ، تمدن از انسانهای اولیه شروع شده که بمرور زمان در اثر تهدید رو به اضمحلال رفته چه بسا تمدنها بودند که مفهومی نداشتند همانند موجود زنده سایه انداخته و ضعف و قوت مشاهده نموده با  توجه به دنیای ارتباطات که یک متمدن امروزه بهره مند گردیده رنج در عدم رابطه است و فرسوده و بی پناه است و مدافع بقای ان نیستند. تمدن اسارت نیست و آزادی مطلق به تمام مضا است. سازنده تاریخ بوسیله انسانهاست و امتداد گذشته به آینده است. آدمی ساخته افکار خویش اتفاق فردا از اندیشدن امروز است. راهنمایی چون محمد(ص) بر اساس تعلیمات ارزنده در دینش و اخلاق عالی و صفات شایسته اش در میان جهانیان زبانزد است. تمدن را در عصر خود و عصر افکار عالیه حقیقت و کاملترین ادیان جهان است. تمدن ریا آمیز دوام بقای خود ندارد و رو به خاموشی است. تمدن جایی که منحصر به افراد خاص ربوده و چرخش زندگی  جوان بسوی پیری است و نمی تواند ضامن مجد و عظمت یک ملت باشد و نمی  تواند از فنا و نابودی خود را نجات دهد. تمدنی که در خدمت بشر بر پایه مجموعه رفتاری برای  تکامل بشر شکل می گیرد. به مراتب جای بسی امیدواری است که توان رسیدن به قله پیروزی و فتح حتم و یقین است. ظلم و استبداد و خفقان گرچه تسلط بر مردم است و آزادی کامل از مردم سلب می نماید. حکومتی با اختیار مردم را بی اختیار می نماید و گردشهای امور انسانی از حرکت باز می دارد و از اهداف مدنیت رفاه و آسایش از مردم گرفته می شود و آلات قتاله بر مردم حاکم می شود باز نیز این ملت به آیندگان فخر می فروشد و گذشته تاریخ بد در موزه ها می توان ورق زد. تمدنی که آزادی روح انسان و زندگی آزاد داشته باشدمردن آن نیز فخر است و انسان تاج شگفتی خلقت است. عمر تمدنی زیاد است که خالی از ترس و رعب و وحشت و زورگویی باشد. مدارا کردن با یک ملت به مراتب بهتر و کار سازتر است تا تحت سیطره قرار گیرند و به زبونی بکوشند نقص خویش مطمئن تری و موثرترین روش مبارزه در راستای سرکوبی یک ملت بکار گیرند. خط بطلان کشیدن روی تمدن است.تمدن آئینه است که نه تملق و چاپلوسی می پذیرد نه تحقیر. قائدی که بر مجموعه قوای شما حکومت تواند کرد. یگانه ملتی است که خواسته هایش بر اساس حق باشد و طالب کاخ های آسمان فرسا و اماکن فخیم و محل تعارفات ریاکران نیست.هستی ایمان قدرتی خیر محض است و نتیجه آن تمدن در خدمت بشر قرار می گیرد. استفاده ای که یک ملت از تمدن می برد قوای بیداری مهمترین سند موفقیت آینده است. تمدن یعنی شرافت و استقلال میهن و مقدس است و مظهر خوبی هاست و شیوه پیروی از ان حد اعتدال است. اگر می خواهی بر پایه استوار و محکم باشد اندیشه توانا و سیاست های استوار بیشتر از قوای نظامی و نیروهای ضربتی موثر می افتد. انسانهای متمدن دم از انسانیت و شرف بزنند. لکن حقیقت روح بشر زیر سوال رود. تمدنی که مبارزه اش روبروی با ملتش باشد و زیر تسلیحات آن ملت به خاک و خون بکشد فرزندان آتی هستند آیا آن تمدن باز هم دست به نسل کشی می زند. محدود بودن عده ای خاص که بخواهند حکمران و تمدنی را هدایت کنند به اهداف عالیه خود نه تنها دست یابی پیدا نمی کند . بلکه روز به روز بیگانه تر می شود. تمدن انحصاری شاید در زمان محدود به پیش برند لکن فاصله ایجاد شده جبران ناپذیر است .
 
مجید شمس لاری |