شناسه : 22648137


1-در عقد موقت زمان مطرح است ولی در عقد دایم مدت مطرح نیست...........

 
مهناز عباسی|
1-در عقد موقت زمان مطرح است ولی در عقد دایم مدت مطرح نیست.
2-در عقد موقت مهریه باید مطرح شود و بدون مهریه عقد صحیح نیست ولی در عقد دایم بدون مهریه عقد صحیح است و درصورت عدم تعیین، مهرالمثل به زن تعلّق می گیرد.
3-در عقد موقت زن و شوهر از هم ارث نمی برند امّا در عقد دایم زن و شوهر از هم ارث می برند.
4-در عقد موقت نفقه زن بر عهده شوهر نیست امّا در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است. 
5-در عقد موقت طلاق لازم نیست و با تمام شدن مدت یا بخشیدن ادامه مدت، جدایی حاصل می شود برخلاف عقد دائم که حتماً باید صیغه طلاق جاری شود