نمایش خبر نمایش خبر

تازه مسلمان

تازه مسلمانگردآوری: هادی حسینی بافقی|
دو همسایه که یکی مسلمان و دیگری نصرانی بود، گاهی با هم راجع به اسلام سخن می گفتند: مسلمان که مرد عابد و متدینی بود ان قدر از اسلام توصیف و تعریف کرد که همسایه نصرانیش به اسلام متمایل شد، قبول اسلام کرد. شب فرا رسید، هنگام سحر بود که نصرانی تازه مسلمان دید در خانه اش را می کوبند، متحیر و نگران  پرسید: « کیستی»؟ از پشت درصدا بلند شد:« من فلان شخصم و خودش را معرفی کرد، همان همسایه مسلمانش بود که به دست او به اسلام تشرف حاصل کرده بود.»« در این وقت شب چه کار داری؟»
«زود وضو بگیر و جامه ات را بپوش که برویم مسجد برای نماز».
تازه مسلمان برای اولین بار در عمر خویش وضو گرفت، و به دنبال رفیق مسلمانش روانه مسجد شد. هنوز تا طلوع صبح خیلی باقی بود. موقع نافله شب بود، آن قدر نماز خواندند تا سپیده دمید و موقع نماز صبح رسید. نماز صبح را خواندند و مشغول دعا وتعقیب بودند که هوا کاملا، روشن شد. تازه مسلمان حرکت کرد که برود به منزلش، رفیقش گفت:« کجا می روی؟» «می خواهم برگردم به خانه ام، فریضه صبح را که خواندیم دیگر کاری نداریم.»
« مدت کمی صبر کن و تعقیب نماز را بخوان تا خورشید طلوع کند.»
«بسیار خوب»
تازه مسلمان نشست و ان قدر ذکر خدا کرد تا خورشید دمید. برخاست که برود، رفیق مسلمانش، قرآنی به او داد و گفت:« فعلاً مشغول تلاوت قرآن باش تا خورشید بالا بیاید، و من توصیه می کنم که امروز نیت روزه کن، نمی دانی روزه چقدر ثواب وفضلیت دارد؟ کم کم نزدیک ظهر شد. گفت: « صبر کن چیزی به ظهر نمانده، نماز ظهر را در مسجد بخوان.» نماز ظهر خوانده شد. با او گفت:« صبر کن طولی نمی کشد فضلیت نماز عصر می رسد، ان را هم در وقت فضلیتش می خوانیم.» بعد از نماز عصر گفت: چیزی از روز نمانده، او را نگاه داشت تا وقت نماز مغرب رسید. تازه مسلمان بعد از نماز مغرب حرکت کرد که برود افطار کند. رفیق مسلمانش گفت: یک نماز بیشتر باقی نمانده و آن نماز عشاء است صبر کن تا در حدود یک ساعت از شب گذشته، وقت نماز عشاء(وقت فضلیت) رسید، و نماز عشاء هم خوانده شد. تازه مسلمان حرکت کرد و رفت. 
شب دوم هنگام سحر بود که باز صدای در راشنید که می کوبند، پرسید:« کیست؟» 
من فلان شخص همسایه ات هستم، زود وضو بگیر و جامه ات را بپوش که به اتفاق هم به مسجد برویم.
 من همان دیشب که از مسجد برگشتم، از این دین استعفاء کردم.
برو یک آدم بیکارتری از من پیدا کن که کاری نداشته باشد، و وقت خود را بتواند در مسجد بگذارند. من آدمی فقیر و عیالمندم، باید دنبال کار وکسب روزی بروم.
امام صادق(ع) بعد از اینکه این حکایت را برای اصحاب و یاران خود نقل کرد، فرمود: به این ترتیب، آن مرد عابد سختگیر، بیچاره ای را که وارد اسلام کرده بود خودش از اسلام بیرون کرد. بنابراین شما همیشه متوجه این حقیقت باشید که بر مردم تنگ نگیرید، اندازه و طاقت و توانایی مردم را در نظر بگیرید، تا می توانید کاری کنید که مردم متمایل به دین شوند و فراری نشوند، آیا نمی دانید که روش سیاست اُموی بر سختگیری و عنف و شدت است ولی راه و روش ما بر نرمی و مدارا و حسن معاشرت و به دست آوردن دلهاست.