نمایش خبر نمایش خبر

به بهانه هجدهمین سال تولد «افق کویر»


محمد علی قاسم‌زاده |
 
برای آنهایی که از دور دستی به آتش دارند به راحتی؛ و برای آنهایی که درون آتش خبر و نوشته و تحلیل اند شاید بتوان گفت به سختی 17 سال از چاپ هفته نامه افق کویر می گذرد و این نشریه محلی در حالی پا به سن 18 سالگی می گذارد که اگر روزگارانی یک تنه باید جور همه ملایمات و ناملایمات عرصه خبر و اطلاع رسانی را می کشید امروز توانسته سر مشق دیگر رسانه های کاغذی و غیرکاغدی در شهری مانند بافق باشد.
شهرستان بافق امروز دارای دو هفته نامه محلی پرمخاطب و چندین سایت فعال و پویاست که به نسبت جمعیت و به لحاظ میزان مراجعه مردم به آنها و بروز بودن توانسته سری در سرهای خبر و اطلاع رسانی استان داشته باشد و چه بسا در برهه هایی از زمان جریان ساز و حتی تعیین کننده.
میزان استقبال مردم به خرید هفته نامه های شهر در گیشه‌های مطبوعاتی در استان زبانزد است و سایتهای شهرستان نیز روزی نیست که حداقل چند خبر دست اول از شهر و اتفاقاتی که در آن می افتد درج نکنند و به همین واسطه نام بلند آوازه بافق را بیش از پیش در برابر چشمان جستجوگر نمایان سازند.
امروزه مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می نامند و پس از قوای مقننه ، اجراییه و قضاییه این رسانه است که نقش کلیدی در ایجاد یک فضای دموکراسی بازی می کند و از بروز دیکتاتوری در جوامعی که مردمش خود را از یوغ بردگی افراد خاص رهانده اند جلوگیری می کند چرا که چشمان بینای مطبوعات با قدرت قلم و مهمتر از آن تحلیلهای مستند نقش نظارتی بر عملکرد هر سه قوه را بازی می کند و آزادی اش در انعکاس جزییاتی که بر آن قوا می گذرد میزان آزادی مدنی رسانه ای آن جامعه را به منصه ظهور می رساند.
اگر در حکومتهای دیکتاتوری رسانه ها صرفاً در انعکاس اخبار مثبت از عملکردها و گاه وارونه نشان دادن واقعیتها توسط هیات حاکم بر جامعه باشد در جوامعی که معتقد به دموکراسی هستند برعکس این ماجرا؛ یعنی رسانه هایی مردم نهاد وجود دارد که نه تنها واقعیات را درج و اطلاع رسانی می کنند؛ بلکه می توانند در فضای مستعد نقد عملکرد حکام خرد و درشت را مورد بررسی قرا دهند و این همان چیزی است که شاید بتوان گفت رسانه برایش ایجاد شده و باید به راهش در این زمینه ادامه دهد.
به نظرم امروز روزنامه نگاران و کسانی که در وادی قلم و نوشته سیر می کنند و آنهایی که به عنوان مخاطبان خاص ایشانند می توانند در خصوص آزادی هایی برای بیان و پس از بیان حتی در شهری مثل بافق مهر تایید وجود یا عدم وجود بزنند.
اگر در شهر کوچکی مانند بافق یک رسانه بتواند از یک مدیر دولتی یا بخش خصوصی براحتی انتقاد کند و مورد هجوم افراد یا حامیان ایشان قرار نگرفته و یا با اندک انتقادی متوجه حذف آگهی های تبلیغاتی و بسته های حمایتی نشود و یا در مواجهه با هر نوشته مورد تهدید دادگاه ، شکایت و... و یا پیشنهادات تطمیعی قرار نگیرد می توان امیدوار بود که جامعه در مسیر دموکراسی سیر صعودی دارد و گرنه...