نمایش خبر نمایش خبر

بزودی اولین جایگاه “CNG” در بافق بهره برداری می شود


 الهام نصیرزاده|  عباس فتاحی مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بافق درگفتگویی  باهفته نامه افق کویرگفت:
احداث جایگاه سی ان جی درسال93باتوجه به موافقتنامه ای که بین شهرداری بافق و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به امضارسیده بود آغازشد.باتوجه به موافقت نامه هایی که قبلا بین شرکت نفت وسایرشهرداری هامنعقدمی شدشهرداریهازمین موردنیاز احداث جایگاه سی ان جی را دراختیارشرکت نفت قرارمی دادنندوکاراحداث ابنیه ونصب منصوبات وتهیه کلیه انشعابات به عهده شرکت نفت می بودواجازه بهره برداری ازجایگاه بعدازتکمیل به شهرداری ها واگذارمی گردید.
درآخرین نوبتی که شرکت نفت درسال93اقدام به عقدقراردادجهت ایجادجایگاه سی ان جی نمود،که شهرداری بافق و شهرداری بهابادنیز ازجمله امضاکنندگاناین قرارداد بودند،هزینه انشعاب موردنیاز جایگاه به شهرداری ها سپرده شدکه از این بابت هزینه های زیادی به شهرداری ها تحمیل گردید.شهرداری یک قطعه زمین به مساحت تقریبی هزارودویست مترمربع واقع در بلوارانقلاب دراختیارشرکت نفت قراردادو در خصوص انشعاب گازموردنیازجایگاه مبلغی حدود یک میلیارد .....پرداخت گردید.
دررابطه به خط تلفن موردنیازهم هزینه ای در حدود سی میلیون ....به شرکت مخابرات پرداخت شدودر رابطهخ با انشعاب برق و منصوبات مبلغی حدوددویست وهشتادمیلیون...به شرکت توزیع برق پرداخت شده است اما موضوعی که باعث به تعویق افتادن بهره برداری ازجایگاه سی ان جی گردید احداث شبکه برق فشارقوی به طول تقریبی 2کیلومتربود که باتوجه به اینکه اداره برق در این زمینه اقدامی بعمل نیاوردوباتوجه به جلسه ای که در فرمانداری تشکیل شدمقررشدشهرداری هزینه های احداثشبکه برق وپست برق وترانس موردنیازراپرداخت نمایدکه تاکنونئ در حدودسه میلیاردریال در این رابطه هزینه گردیده است که در مجموع چهارمیلیاردوپانصدمیلیون ریال انشعابات موردنیازهزینه در برداشته باشدالبته شایان ذکراست فرماندارمحترم شهرستان و نیز رییس محترم اداره برق درخصوص تقبل بخشی ازهزینه احداث خط انتقال برق قول مساعدت داده اند که لازم است از ایشان تقدیرشود.
دررابطه با راه اندازی جایگاه نیز،ان شاا... پس ازنصب پست کیوسک برق و ترانس موردنیازکه نهایتا تا پایان هفته انجام خواهدشدنصب تجهیزات وتاسیسات موردنیازجایگاه از طرف قرارگاه خاتم الاوصیاء شروع و در آینده نزدیک ازجایگاه بهره برداری خواهدشدو شهروندان عزیز از نعمت گاز سی ان جی بهره مندخواهندشد.