نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزغاله ای عجیب با اندامی نصفه!

بزغاله ای عجیب با اندامی نصفه!


بزغاله ای عجیب با اندامی نصفه!

وقتی که صحبت از تولد حیوان می شود، همیشه ذهن انسان به سمتی می رود که حیوان یک اندام اضافی یا کم در بدن داشته باشد مانند بزغاله به هم چسبیده یا دو بزغاله با یک بدن؛ اما در این زایمان گوسفند که در بافق روی داد، موضوع چیز دیگری است!
به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر، در یک زایمان گوسفند، بزغاله ای عجیب به دنیا آمد.
مهدی کارگران، مرد میانسالی که صاحب یک دامداری کوچک در بافق می باشد گفت: این بز وقتی زمان وضع حملش رسید، بسیار دچار درد و رنج شد؛ درنتیجه با کمک یک دامدار با تجربه، به وضع حمل این گوسفند صورت گرفت.
این بز در رحم خود دوبزغاله داشت که یکی همانجا از بین رفته بود و دیگری پس از زایمان، حدود نیم ساعت  زنده ماند و پس از آن تلف شد.
وی گفت: بزغاله دوم به گونه ای متولد گردید که قسمت پایین بدنش نارس بود و احشاء داخلی آن مانند قلب، روده و... دیده می شد.
وی افزود: در طول عمرم هیچگاه، این گونه بزغاله ایی را ندیده بودم.