نمایش خبر نمایش خبر

برخورد با پیام های ناجور

برخورد با پیام های ناجورطیبه زکی زاده| اگرزمانی پیامی دریافت نمودید که قصد بی احترامی و سبک کردن شما را داشت هیچ جای ناراحتی وجود ندارد چراکه نویسنده  در مرحله نخست شخصیت و درک و فهم خویش را به شما نشان میدهد ، نه چیزی که شما واقعا هستید. کسی که دارای شعوری متعالی و متمدن است اولا به عیب ها و نواقص خود توجه می کند در ثانی  اگر عیب و یا نقصانی را از ما ببنید انرا در قالب واژه های بجا و متناسب و با در نظر گرفتن جایگاه انسانی خویش بکار گرفته و انتشار می دهد و از واژه های سخیفی که هر بی سرپائی میتواند از انها استفاده کند می پرهیزد . 
جمله ها و واژه های زشت و نازیبا تنها از دهان ادمیانی بیرون میتراود که با ان زشتی خوگرفته و همواره با ان زندگی میکنند . ادمیان سالم اندیش هیچگاه نمیتوانند از این کلمات و واژه ها استفاده ببرند . 
از این جهت خیال ما آسوده میشود که طرف از آن دست ادمیانی نیست که دارای شخصیتی مورد تکریم باشد و در نتیجه رفتار و یا اعمال او ارزش خود را در برابرمان از دست میدهند و نیز تمام گویشهای او به حبابی بیشتر شبیه خواهد بود که بعد از مدتی از بین رفته و دیگر وجود ندارند و طبیعتا نباید به انها هیچ توجهی نشان داد .