نمایش خبر نمایش خبر

بدانیم


علی خواجه بافقی| حسنعلی میرزا شجاع السطنه حکمران خراسان برای تسخیر یزد و کرمان به راه افتاد. مردم یزد همچنان عبدالرضاخان را تأیید می کردند .  پس به فرمان فتحعلی، شاه شجاع السطنه به کرمان رفت و حکومت یزد به شاهزاده ظل السلطان مفوض شد که البته عبدالرضاخان به نیابت او کارها را انجام می داد.
بعد از قرار دادکرمان و یزد: شفیع خان راوری که وصلتی هم با عبدالرضاخان داشت با یکدیگر همدست شده و حواشی کویر را از آن خود کردند.
عباس میرزا کرمان را در چه حالی ترک کرد: در حالی که:
1-حکومت کرمان را سیف الملوک میرزا داماد خود پسر ظل السلطان را در کرمان گذاشت.
2-یزد را به سیف الدوله برادر سیف الموک سپردند.
3-عبدالرضا خان و شفیع خان راوری هم که تسلیم شده بودند تحویل خسرو میرزا شدند تا تحت نظرباشند. البته علی خان فرزند عبدالرضا خان را هم که داماد محمد ولی میرزا شده بود به عنوان گروگان به آذربایجان فرستادند