نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بافت زیرلیوانی زیبا

بافت زیرلیوانی زیبا

روش بافت:
برای زیرلیوانی، 5 دانه زنجیره ببافید و یک حلقه درست کنید.
رج 1: 1 زنجیره، 8 بافت پایه کوتاه در حلقه ببافید و با بافت نامرئی خاتمه دهید.
رجهای 2 تا 10: طبق نقشه ببافید.