شناسه : 2176327


آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)