نمایش خبر نمایش خبر

اکنون بهترین زمان خرید زمین است

اکنون بهترین زمان خرید زمین استاقتصاد نیوز| علیرضا قهاری  درباره بازار مسکن در آخرین روزهای تابستان و اینکه برخی بر این باورند که تابستان امسال هم بازار مسکن بدون تغییر پیش‌ رفت ، اظهار کرد: با توجه به رکود موجود در بازار مسکن امر طبیعی به نظر می‌رسد که قیمت زمین رو به کاهش باشد و به نظر من اکنون بهترین زمان خرید زمین است.
وی افزود:به طور مثال هنگامی که جلوی تولید گرفته شود، تولید مسکن نیز کاهش می‌یابد و قیمت زمین نیز کاهشی می‌شود که اکنون نیز این اتفاق افتاده است .
قهاری در پاسخ به اینکه در این زمان دولت باید برای بازار چه برنامه‌هایی پیش‌ بگیرد؟ گفت: به نظر می‌رسد در این زمان باید دولت ابتدا قیمت زمین را در شهرهای جدید کاهش دهد تا پس از ورود تعداد زیادی از متقاضیان مسکن به شهرهای جدید، قیمت زمین در شهرهای بزرگ نیز تعدیل شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش قیمت زمین و مسکن را مربوط به دوران فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم دانست و اظهار کرد: در زمان رشد قیمت زمین ، بالاترین قیمتی که در یک بازه زمانی اتفاق افتاد و باعث رشد قیمت در شهرها شد، این بود که قیمت‎ زمین در اراضی شهرهای جدید افزایش یافت که این موضوع به دولت‌های هفتم و هشتم برمی‎گردد. قیمت زمین در آن زمان در شهرهای جدید افزایش یافت ، گرچه نمی‌توان تنها این موضوع را مقصر اصلی افزایش قیمت زمین دانست، بلکه سیاست‌های اجرا نشده دولت در سایر بخش‌ها نیز مزید بر علت بود.
وی اظهار کرد: به طور مثال برای تعدیل قیمت زمین،‌ باید در نظر داشت که قیمت زمین تابعی از اقتصاد است و هنگامی که شیب تندی برای آن پیدا شود، قیمت به سرعت افزایشی می‌شود.
قهاری معتقد است: باید قیمت زمین در شهرهای جدید یا در  مناطقی که زمین‌های دولتی همچون مسکن مهر وجود دارد، کاهشی شود. چرا که اگر قیمت زمین و مسکن در شهرهای جدید به حداقل برسد، قیمت در شهرهای بزرگ نیز کاهش می‌یابد.