نمایش خبر نمایش خبر

انسانهای موفق چه باورهایی دارند ؟(قسمت دوم)


عباس ابراهیمی خوسفی| 
 
عبارت  کسی که ارباب ذهن خود باشد هيچ وقت به کمبود منابع، پيری يا... فکر نمی کند بلکه به اين فکر می کند که از کدام راه بايد برای رسيدن به موفقيت استفاده کند. کسی که ارباب ذهن خود نباشد حتی اگر تلاش شبانه روزی برای رسيدن به موفقيت داشته باشد هيچ وقت به خواسته خود نمی رسداز همين امروز شروع کنيد و قدر تک تک لحظات و کوچکترين فرصت های زندگی را بدانيد. کسانی که برای رسيدن به موفقيت منتظر لحظات جادويی می مانند هيچ وقت به آن نمی رسند. پس فراموش نکنيد که هر وقت در زندگی با مشکلی روبه رو شديد با چشمان باز به اطراف نگاه کنيد تا کسی که منتظر زمان می ماند، آن را از » : بتوانيد موفقيتی که در نزديکی شما پنهان شده است را پيدا کنيد. يک ضرب المثل ايتاليايی می گويد برای رسيدن به چيزی منتظر آمدن آن نمانيد، به سمت آن برويد. با چشمان باز خود مراقب تک تک لحظاتی باشيد به «. دست می دهد سادگی از کنار شما می گذرند.اگر اراده ای باشد، راهی وجود دارد را از « ديگر دير شده » برای رسيدن به موفقيت بايد به تلاش خود بيفزاييد. اين مهم نيست که شما در چه سن و سالی هستيد. تفکر مسموم خود دور کنيد تا به شما ثابت شود برای کسی که اراده ای در خود می بيند همواره راهی وجود دارد. تلاش و برنامه مناسب تنها چيزهايی هستند که شما به آنها نياز داريد. همواره به خود يادآوری کنيد که موفقيت از آن کسانی است که ذهنيت موفق دارند و شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنيت شکست در آنها نفوذ کند. يکی از ويژگی های مثبت استفاده از اين تفکر اين است که وقتی به آن تسلط پيدا می کنيد و دائما از آن استفاده می کنيد، بی اراده خود را در مسير رسيدن به موفقيت در حال حرکت می بينيد. در اين هنگام است که شما موفقيت را با تمام وجود در آغوش می گيرد و از اين موضع تعجب می کنيد که در اين چند سال کجا بوده است هيچ وقت گول احساسات خود را نخوريد  روزی شاگردی به ديدن استاد خود می رود و به او می گويد قدرت تمرکز حواس ندارم و نمی توانم کارهايم را درست انجام دهم. استاد درجواب شاگردش به او می گويد: می گذرد، هيچ وقت به اکنون توجه نکن و به تلاش ادامه بده. همان طور که قبلا اشاره شد، رسيدن به موفقيت از روی شانس و اقبال نيست و همواره نياز به تلاش دارد. در حقيقت زمانی که به آن رسيده ايم بايد برای حفظ آن تلاش کنيم وگرنه به زودی آن را از دست می دهيم 
ادامه دارد... 
موفق باشید