نمایش خبر نمایش خبر

انسانهای موفق چه باورهایی دارند ؟(قسمت اول)


 
رسيدن به موفقيت، قدرت و هر چيز خوب ديگری در اين دنيا آرزوی مشترک بيشتر انسان هاست ولی با اين حال هنوز اکثريت انسان ها ازوضعيت مالی، فکری و روحی مناسبی برخوردار نيستند.در دنيايی که ما انسان ها در آن زندگی می کنيم فرصت های زيادی برای رسيدن به موفقيت وجود دارد ولی متاسفانه کمتر کسی می تواند از اين فرصت ها به نفع خود استفاده کند. متاسفانه انسان ها بيشتر در رويای رسيدن به موفقيت زندگی می کنند تا اينکه بخواهند برای رسيدن به آن تلاشی از خود نشان دهند. حقيقتی که هر انسانی در راه رسيدن به موفقيت بايد همواره به آن توجه کند اين است که نه کسی شانسی و ازروی اتفاق به موفقيت می رسد و نه کسی به همين صورت موفقيت های خود را از دست می دهد. اين موضوع بيانگر اين مطلب است که رسيدن به موفقيت خود مراحلی دارد و فقط کسانی که از اين موضوع باخبرند که می توانند اميدوار به دستيابی به آن باشند.افکار، همه چيز شماست   با کمی مطالعه و تحقيق در زندگی بيشتر انسان های موفق جهان به اين نتيجه می رسيم که پشتکار داشتن و سختکوش بودن ويژگی مشترک تمام انسان های موفقی است که تا به حال روی کره زمين زندگی کرده و می کنند. اگر به زندگی بيشتر انسان های موفق جهان نگاهی بيندازيد به اين نتيجه می رسيد که بيشتر آنها در ابتدا به اشخاصی خانه به دوش شبيه بوده اند اما در عين حال افکاری سلاطين گونه داشته اند!بنابراين اگر شما هم می خواهيد به موفقيت برسيد بسته به اينکه موفقيت برای شما چه مفهومی دارد بايد جنس ذهنيت شما از افکار مثبت و اميد به آينده باشد تا شما بتوانيد با اشتياق و طراحی برنامه ای مناسب برای رسيدن به آن تلاش کنيد.همه از صفر شروع کرد ه اند با اين حال، ممکن است اين ذهنيت در شما ايجاد شده باشد که حتی با وجود اينکه ذهنيتی مثبت داريد ولی به علت کمبود منابع و امکانات لازم نمی توانيد به اهداف خود برسيد. فراموش نکنيد که تمام انسان های موفق هم در ابتدای کار وضعيتی مانند شما داشتند ولی با اين حال توانستند با تلاش بيش از حد و داشتن افکار و برنامه ای مناسب به اهداف خود برسند. اصولا انسانی که در ذهن خود هدف قاطعی دارد و می خواهد به آن برسد هيچ وقت به محدوديت ها فکر نمی کند.تنها منبعی که انسان های موفق از آن بهره می برند ذهن است اين افراد، از آنجايی که می دانند مغز انسان با افکار او دوست می شود، هميشه بهترين افکار را برای دوستی با ذهن خود انتخاب می کنند.اگر شما به خود به چشم يک انسان موفق نگاه کنيد ذهنتان نيروی درونی شما را برای رسيدن به وضعيتی که دوست می داريد هماهنگ می کند اما اگر افکار و تصورات شما عليه خودتان باشد حتی اگر از منابع خوبی نيز برخوردار باشيد به زودی همه چيز را از دست خواهيد داد. متاسفانه بسياری از انسان ها فکر می کنند که محدوديت، معيار سنجش انسان هاست، در حالی که معيار حقيقی سنجش انسان ها،افکاريست که آنها در سر دارند.هيچ وقت نگوييد دير شده  وقتی صحبت از رسيدن به موفقيت است و انسانی از انسان ديگری دعوت می کند تا برای رسيدن به هدفی تلاش کند، معمولا اين گونه پاسخ جواب انسان هايی است که ارباب ذهن خود نيستند. « ديگر دير شده » می شنود که ديگر دير شده است
 ادامه دارد .... 
موفق باشید