نمایش خبر نمایش خبر

اماکن تاریخی بافق


 
گردآوری: علی خواجه بافقی| 
قبرستان پیر مراد
این قبرستان در  بقعه ای واقع در قبرستان که به بقعه پیرمراد شهرت دارد یک سنگ قبر به اندازه 30×135 سانتی متر دیده شد که بر سطح آن«دوازده امام» به خط نسخ و در بدنه بالای سر عبارت زیر منقور:« تاریخ وفات مرحومی محمد علی ابن شاه حاجی حسین بن فخر الدین فی شعر جمادی الاول سنه 0981»
مسجد حاجی سید حسن
مسجدی است جدید واقع در محله لجام گیر که اثر با اهمیت آن سنگ وقفنامه است با این عبارت:«....وقف موید و حبس مخلّد نمود عالیشان ملا محمد بن تقی مرحوم امیر عبدالحی بافقی تمامی منابع دوطشته ازمیاه قریه بهاباد بافق بر اصلح و اعم قریه مزبوره مشروط آنکه هر روز یک جز قران به جهت واقف تلاوت نماید و در دهه عاشورا و لیالی جمعه تمام سال در مسجد جامع قریه مذکور ذکر مصیبت سیدالشهدا صلواه ا... علیه نمایند و همچنین دو حبّه از میاه هنیه و یمامه قصبه بافق را بر اصلح و اعلم قصبه مزبوره مشروطه آنکه تلاوت و ذکر مصیبت و نهج مسطوره در مسجد محله سفلی که در قرب لجام گیر قصبه مزبورست به عمل آورد و تولیت آن مادام الحیوه برخود و من بعد براکبر و اعلم و اصلح اولاد ذکور مفوض نمود.