نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افق کویر 16 ساله شد

افق کویر 16 ساله شد


افق کویر 16 ساله شد

به همین راحتی 5475 روز از روزگار گذشت. تلخ و شیرین و افقِ کویر نشیان بافق به بلندای نخلهای سرفراز ماندگار شد.
15 سال رفاقت با قلم، صداقت با اندیشه و سرعت و درایت در اطلاع رسانی.
امروز افق کویر درختی جوان است که شاخ و برگهایش در تمام شهرهای استان سایه انداخته، در گیشه ها مشتری دارد و در خانه ها راه.
افق کویر در دلها ریشه دوانده، آثار گرفته و اثر گذاشته.
افق کویر خیلی ها را قلم بدست کرده، داستان خیلها را نوشته و خیلی وقتها هم داستان شده نه تنها برای تحریریه بلکه برای مردم و مسؤلین.
افق کویر امروز حرف دل مردم است. هرچند گاهی دست به عصا می شود، اما از رسالتش نمی گذرد.
افق کویر امروز 15 سال تمام دارد ،و این یعنی تکلیف یک مرد. تکلیف داشته اما الآن چند برابر شده و افق کویری ها این را خوب می دانند.
جایتان خالی به مناسبت آغاز شانزدهمین سال فعالیت اولین هفته نامه بافق «افق کویر »،خبرنگاران و اصحاب رسانه شهر گرد هم آمدند تا در این روزهای سرد زمستان از گرمای چراغ افروخته وادی خبر سالهای قبل بافق انرژی بگیرند، تعامل کنند و ادامه میسر را به گونه ای گام بردارند که فرهنگسازی و اتحاد اولین دستاوردش باشد.
رئیس فرهنگ و ارشاد هم بود ،کارشناس فرهنگی اداره شان هم .کریمی به خبرنگاران پیشنهاد داد برد خبرشان را از منطقه ای به ملی ارتقاء دهند و کمی هم انتقاد کرد .اما این را هم گفت که اداره ارشاد پشتیبان خبرنگاران است.
رسانه ای ها هم از خبر و حرف هاش سخنی راندند. از سختی های مسیر، از سنگهایی که تعمداً بر پایشان زده اند، از شکایت و شکایت کشی های وقت گیر و گاه غرض آلود. اما آنچه زبان مشترکشان بود عشق بود، عشق کار خبر ، عشق وطن و پیشرفت و آبادانی و عشق ارزشهایی که به پیمودن را امیدوارشان کرده.
افق کویری ها هم سنگ تمام گذاشته بودند، کیک تولد هم بود .
آری در مراسم آغاز شانزدهمین سال فعالیت افق کویر دفتر کوچک و باصفای افق کویریها نوید افقی روشن در کار خبر و رسانه را می داد.افقی به بلندای پیشانی مردمان عزیز شهرم بافق.
محمد علی قاسم زاده