نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعتـراف مي كنـم

اعتـراف مي كنـم

اعتـراف مي كنـم سوم ابتدایی که بودم وقتی قرار بود سر کلاس مشق بنویسیم دستمو خودکاری می کردم و به معلمم می‌گفتم خانم دستم خون اومده نمیتونم بنویسم و معلمم می گفت باشه ننویس.
ولی خدایی معلم هیچوقت به روم نیورد یبار و دوبار هم نبود.
اعتـراف مي كنـم بچـه كـه بـودم بلـد نبـودم آدامـس بـاد كنـم.
آدامـس جـويـده شـده مـو می‌دادم بـه دختـر عمـوم تـا بـاد كنـه بعـد مي‌ذاشتـم تو دهنــــم!
الان كــــه فكـرشو مي‌كنـم حالـم بهـم ميخـــــــوره.