شناسه : 21713220


فعالیتهای زراعت و باغبانی شامل: -1 توزیع نهال یارانه دار (خرمای پیارم و پاجوش کبکاب و زیتون) 19000 اصله ..........

 
فعالیتهای زراعت و باغبانی شامل: 
-1 توزیع نهال یارانه دار (خرمای پیارم و پاجوش کبکاب و زیتون) 19000   اصله
-2 توزیع کود شیمیایی    2400 تن
-3پرورش قارچ خوراکی 30 تن
-4 جذب اعتبار تسهیلات مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی: 22000 میلیون ریال
-5 جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی: (تغذیه و هرس باغات)  30000 میلیون یال
فعالیتهای امور فنی و زیربنایی:
-1احداث کانال انتقال آب کشاورزی1240 میلیون ریال
-2احداث استخرهای ذخیره آب    140 میلیون ریال
-3 مرمت قنوات       4200 میلیون ریال
-4زیرسازی و آسفالت جاده مجتمع گاو شیری1700 میلیون ریال 
-5 زیر سازی و آسفالت جاده بین مزارع 300 میلیون ریال
-6 احداث ترمینال پسته   6 واحد
-7 اجرای طرحهای نوین آبیاری    450 هکتار
-8 جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی (لوله گذاری و صنایع) 20000 میلیون ریال
فعالیت های دام و طیور:
-1 احداث واحدهای پرورش دام و طیور 12 واحد
-2 بهسازی مرغداریها و پرورش آبزیان             4 واحد