نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از چادرملو تا سنگ آهن بافق

از چادرملو تا سنگ آهن بافق

جای خالی یزد و یزدی ها در مدیریت چادرملو و سنگ آهن بافق
در طول تاریخ و برحسب شواهد و مدارک، یزد همیشه حرف اول را نه در فرهنگ و هنر و سیاست، که در اقتصاد و تجارت و صنعت می زده است، و اما اینک در بازی های پیچیده سیاست، این نقش و سهم نادیده گرفته شده است، و یزدی ها سخت کوش، سهم و نقشی در مدیریت چادرملو و سنگ آهن بافق ندارند! شرکت های غیر یزدی با مدیرانی خارج از یزد نشین، برای صنعت و فرهنگ و معادن استان یزد تصمیم می گیرند، و تعجبی نیست که بسیاری ازین تصمیم گیری ها به نفع مردم و استان یزد نمی باشد.
بدلیل سیاست های استعماری و در راستای تامین منافع شوروی در قبل از انقلاب، ذوب آهن، نه در بافق و حتی بندرعباس، که در اصفهان و کنار زاینده رود ایجاد گشت، تا هزینه ایجاد راه آهن و خرید لوکوموتیوهای روسی به ایران تحمیل شود. موضوعی که حتی مرحوم باستانی پاریزی نیز در کتاب حماسه کویر به آن اشاره نموده بود.
معادن چادرملو و بافق، با شتاب روزافزونی، مدام استخراج و سنگ ها و مواد خام معدنی، به خارج استان برده می شود، و در این میان، سهم مردم استان و بخصوص بافق جز پیامدها و آلودگی های زیست محیطی چیست؟
اصفهان، که بنوعی با ظرافت و سیاست، مدیریت آب زاینده رود را در اختیار گرفته، اینک درصدد مدیریت سنگ آهن نیز می باشد، و اما اگر قرار است که مدیریت و منافع چادرملو و سنگ آهن بافق در دست مدیران استان نباشد، بهتر نیست تا استان یزد، زیرمجموعه استان اصفهان قرار گیرد و برای استان یزد، فرمانداری ویژه از جانب اصفهانی ها انتخاب شود؟ شاید در آنصورت یزدی ها سهم بیشتری بتوانند از معادن و سرمایه های ملی استان داشته باشند!
یزد ثروتمند، یزدی که همیشه در اقتصاد و صنعت حرفی برای گفتن داشته، می تواند در روند خصوصی سازی و اگر دولت مانع تراشی نکند، سهام سنگ آهن بافق و چادرملو را خریداری نموده و از منافع آن بهره ببرد، و اما فرصت عرضه سهام و خرید سهام توسط یزدی ها فراهم خواهد شد؟
چرا باید سهام «سودآور» سنگ آهن بافق به شرکت های «زیان دهی» که دولت می خواهد واگذار شود، و چرا این سهام به مردم استان عرضه نمی شود؟
محمد رضا شوق الشعرا