نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از چادرملو تا سنگ آهن بافق

از چادرملو تا سنگ آهن بافق


از چادرملو تا سنگ آهن بافق

جای خالی یزد و یزدی ها در مدیریت چادرملو و سنگ آهن بافق
در طول تاریخ و برحسب شواهد و مدارک، یزد همیشه حرف اول را نه در فرهنگ و هنر و سیاست، که در اقتصاد و تجارت و صنعت می زده است، و اما اینک در بازی های پیچیده سیاست، این نقش و سهم نادیده گرفته شده است، و یزدی ها سخت کوش، سهم و نقشی در مدیریت چادرملو و سنگ آهن بافق ندارند! شرکت های غیر یزدی با مدیرانی خارج از یزد نشین، برای صنعت و فرهنگ و معادن استان یزد تصمیم می گیرند، و تعجبی نیست که بسیاری ازین تصمیم گیری ها به نفع مردم و استان یزد نمی باشد.
بدلیل سیاست های استعماری و در راستای تامین منافع شوروی در قبل از انقلاب، ذوب آهن، نه در بافق و حتی بندرعباس، که در اصفهان و کنار زاینده رود ایجاد گشت، تا هزینه ایجاد راه آهن و خرید لوکوموتیوهای روسی به ایران تحمیل شود. موضوعی که حتی مرحوم باستانی پاریزی نیز در کتاب حماسه کویر به آن اشاره نموده بود.
معادن چادرملو و بافق، با شتاب روزافزونی، مدام استخراج و سنگ ها و مواد خام معدنی، به خارج استان برده می شود، و در این میان، سهم مردم استان و بخصوص بافق جز پیامدها و آلودگی های زیست محیطی چیست؟
اصفهان، که بنوعی با ظرافت و سیاست، مدیریت آب زاینده رود را در اختیار گرفته، اینک درصدد مدیریت سنگ آهن نیز می باشد، و اما اگر قرار است که مدیریت و منافع چادرملو و سنگ آهن بافق در دست مدیران استان نباشد، بهتر نیست تا استان یزد، زیرمجموعه استان اصفهان قرار گیرد و برای استان یزد، فرمانداری ویژه از جانب اصفهانی ها انتخاب شود؟ شاید در آنصورت یزدی ها سهم بیشتری بتوانند از معادن و سرمایه های ملی استان داشته باشند!
یزد ثروتمند، یزدی که همیشه در اقتصاد و صنعت حرفی برای گفتن داشته، می تواند در روند خصوصی سازی و اگر دولت مانع تراشی نکند، سهام سنگ آهن بافق و چادرملو را خریداری نموده و از منافع آن بهره ببرد، و اما فرصت عرضه سهام و خرید سهام توسط یزدی ها فراهم خواهد شد؟
چرا باید سهام «سودآور» سنگ آهن بافق به شرکت های «زیان دهی» که دولت می خواهد واگذار شود، و چرا این سهام به مردم استان عرضه نمی شود؟
محمد رضا شوق الشعرا