نمایش خبر نمایش خبر

از زمین و آسمان آتش می بارد


«ممل» گفت:عجب روزگاری شده است! گرمی هوا در «معدن آباد» بیداد می کند؛ اما اداره هواشناسی خیالی ندارد که عدد دمای گرما را بالاتر از عدد 47 بگوید. ممل ادامه داد:باید یک سری به این اداره بزنم تا ببینم وضع چه خبر هست؟ شاید عقربه های دماسنج آنجا خرابه و یا شاید دماسنج آنجا در سایه باشد. خلاصه اوضاعی شده! ممل دوباره تکرار کرد: این چه سری است که از زمین و آسمان در معدن آباد آتش می بارد؛ اما دماسنج آبادی از 47 بالاتر نمی رود؛ شاید مصلحتی در کار هست و شاید دماسنج آنها، متعلق به نسل اول دماسنج ها باشد و قدیمی شده و یا شاید کارمندی در اداره نیست و کارها به صورت خودکار انجام می شود و کسی نیست که گیر عقربه دماسنج را آزاد کند تا عدد واقعی را نشان بدهد.