نمایش خبر نمایش خبر

آرزو دارم....(شماره 706)


رضا16ساله، آرزو دارم به عشقم برسم...
 
زهرا 28 ساله، آرزو دارم مادرشوهرم دست از رفتار آزاردهنده اش بردارد..... 
 فاطمه 45 ساله، آرزو دارم امام رضا(ع) مرا برای زیارت مرقدش بطلبد.....
 طیبه 50 ساله، آرزو دارم دخترم هرچه سریعتر به خانه بخت برود.....