نمایش خبر نمایش خبر

ارتباط صمیمی والدین با فرزندان عامل مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

ارتباط صمیمی والدین با فرزندان عامل مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعیفهیمه ابراهیمی| نیک می دانیم خانواده اولین مدرسه کودک  است .پدران و مادران معلمانی هستند که در مشکل ترین مدرسه دنیا برای آدم سازی خدمت می کنند. مدرسه ای که والدین حداقل 18 سال برای تربیت فرزندانشان خدمت می کنند . مدرسه ای با دو رئیس یعنی پدر و مادر ،آن هم با با دو دیدگاه های متفاوت . آنچه در این مدرسه جایگاه ویژه ای دارد واز جمله مهم ترین مهارت های است که در عصر حاضر ،باید والدین فراگیرند مهارت ارتباط است . ارتباط مانند چسبی است که اعضای خانواده را در کنار یکدیگر نگه می دارد. 
به منظور گشودن راه های ارتباط مستقیم بین والدین و فرزندان توجه به مولفه های زیر از اهمیت خاصی برخوردار است.
* احترام گذاشتن 
به یاد داشته باشیم که فرزندان ما میل به با ارزش بودن را همواره به عنوان یک اصل مهم تلقی می کنند. براین اساس والدین باید احترام را به فرزندان خود نشان دهند.از اساسی ترین روش های موثر در این زمینه این است که شنونده خوبی باشیم .باید باور کنیم که گوش دادن ،راه ورود به قلب فرزندان است . چنانچه فرزندان به این نتیجه برسند که والدین آنان وقتی خسته به منزل می آیند ،به حرف آنان گوش نمی کنند ،به دنبال افراد دیگری می روند که به حرفشان گوش می دهند .بدین ترتیب ،زمینه برقراری ارتباط خطرناک با افراد نامناسب فراهم و شرایط گرایش فرزندان به رفتار های پرخطر مهیا 
می شود.
* به فرزندان خود اعتماد کنیم .
والدین باید با صداقت با فرزندان مواجه شوند چنانچه حرف و عمل آنها متضاد باشد ،ضمینه بی اعتمادی فرزندان را فراهم می کنند و به تبع آن شاهد قطع رابطه خود فرزندان خواهند بود.
* کاری کنیم که فرزندانمان از بودن درکنارما لذت ببرند                                                                       
 به هر اندازه که برای ما مقدور است کاری کنیم که فرزندان از حضور در کنار ما لذت ببرند، در نتیجه احساس تعلق درونی آنان بالا می رود و شاهد گسترش ارتباط آنان با ما خواهیم بود.
* کارهای خوب فرزندانمان راتشویق کنیم     
این را بدانیم که در وجود هر انسان ،میل عجیبی برای تشویق شدن وجود دارد ،بنابراین در صورت مشاهده ی فعالیت مثبت از سوی فرزندان ،نباید ابراز محبت خودرا مخفی کنیم ،بلکه باید آن را ابراز و از آنان تمجید کنیم با این عمل فرزندان متوجه می شوند که نزد والدین خود از جایگاه مناسبی برخوردارند و گستره ارتباط خود را افزایش خواهند داد.
* از خود محوری پرهیز کنیم
والدین باید بپذیرند که فرزندان برای خود شخصیت دارند لذا باید مسائل را از دید آنان بررسی کنند تا شرایط علاقه مندی شان براس برقراری ارتباط با آنان فراهم شود.
* قطع کننده های ارتباط را کنترل کنیم
والدین بایدتوجه داشته باشند که در زمان برقراری ارتباطات با فرزندان بایدمشاهده تلویزیون ،صحبت با تلفن همراه ،مطالعه روزنامه ،ظرف شستن و نظافت منزل کنار گذاشته شود.بدیهی است در صورت عدم رعایت مراتب فوق منجر به گسستگی ارتباط اعضای خانواه شده وبدین ترتیب شاهدبرقراری ارتباط فرزندان بادیگران خواهیم شد که می تواند خسارات جبران ناپذیری رابه دنبال داشته باشد.
* از عوارض ،پیامدها ،نحوه مصرف مواد مخدر و روانگردانها اطلاعات کافی داشته باشیم                
  با توجه به خطرات مصرف مواد مخدر و روان گردان ها ضرورت داردوالدین ضمن داشتن اطلاعات کافی و برقراری ارتباط مناسب آنان را از آسیب های مختلف فردی ،اجتماعی ،بهداشتی و فرهنگی ناشی از سوء  مصرف مواد آگاهی  بخشند.
نتیجه گیری
بر اساس تحقیق صورت پذیرفته ،متاسفانه 55درصد از والدین پس از 5 سال از اعتیاد فرزندان خود آگاهی یافته اندکه این موضوع نشانه بارز عدم ارتباط صحیح والدین با فرزندان است بنابراین رسالت والدین در این خصوص سنگین تر است 
وبایدبا برقراری روابط دوستانه مستحکم با فرزندانشان از گرایش آنان به سو ء مصرف مواد مخدر جلوگیری کنند و بدین ترتیب شرایط سلامت جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی آنان را فراهم سازند.
روان شناس