نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختلاف بر سر چیست؟

اختلاف بر سر چیست؟


اختلاف بر سر چیست؟

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر، تماسها و پیامک هایی با این مضمون «چند ماهی می شود كه در خيابان شهيد تفكری تعميرات ماشين زدند. صبح و شب اهالی محله به واسطه دود ناشی از سوختن روغن سوخته و تردد ماشين در رنج و عذاب هستند. حال سؤال من اين است كه مسئولين مربوطه كه به اين مكانيكی پروانه كسب داده اند فكری به حال آسايش و آرامش مردم هم بكنند؛ نه اينكه در پی تماس با محيط زيست به خاطر آلودگی هوا و شبكه بهداشت و اصناف هر يک ديگری را مقصر اين امر بداند. از افق كويرخواهشمنديم به اين موضوع رسيدگی نمايد؛ شايد فرجی حاصل شود و ما از استشمام دود و آلودگی هوا نجات پيدا كنيم» به دفتر هفته نامه واصل شده است که خبرنگار هفته نامه  برای  این موضوع به سراغ جواد فتاحی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بافق، رفته است که وی در این زمینه گفت: برای تعمیرگاه خودرو در خیابان شهید تفکری مأمور فرستادیم و به وی اخطار هم داده شده است. در جریان کار هستیم. این تعمیرگاه خودرو؛ حتی پروانه هم ندارد.
همچنین محمود حاجی حسنی کارشناس امور صنفی در این زمینه به خبرنگار هفته نامه گفت: به این مغازه اخطار دادیم تا پروانه بگیرد؛ ولی هنوز مراجعه نکرده است.