نمایش خبر نمایش خبر

آثار تاریخی بافق

آثار تاریخی بافقعلی خواجه بافقی|
"مسجد جامع" و مدرسه متصل بدان|
قبل از ورود به صحن اصلی مسجد، حیاطی مشجر قرار دارد که حیات مدرسه است. این مدرسه دری رو به شمال دارد و بعد به هشتی وارد می شود. بنای مسجد چندان کهنه نیست و به عصر صفوی می نماید و قسمتی از کاشی کاری از دوره قاجاری هست.
مقبره "قاضی میر جعفر بافقی"|
در کنار صدر آباد به فاصله دو کیلومتری شهر بافق آثار ویرانه و بازمانده از ده قدیمی( بمانند پی عمارت و سفالهای شکسته اسلامی) دیده می شود. در این محل مقبره ای وجود دارد که به قاضی میر جعفر بافقی نسبت داده می شود.در اطراف ان تک هایی از گچ بریهای مسجد قدیم به دست آمده است که اکنون در مقبره نگاهداری می شود.
خانه پیر|
خانه ای است مخروبه و کوچک. این همان خانه است که به نزد مردم به خانه وحشی شهرت دارد و به مناسبت وجود یک تخته سنگ قبر از قرن ششم که بر دیوار آن خانه نصب است مورد احترام مردم واقع شده است و شبها در آنجا شمع روشن می کنند و به زیارت آن می آیند. و محل نصب سنگ را اطاق زندگی آن شاعر می دانند.
مطالب سنگ از سوره آل عمران والتوبه می باشد و بر پیشانی سنگ نوشته: لا اله الا ا...، محمد رسول ا...