آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

یک خبر علمی از امام صادق(ع)


گردآوری: علی خواجه بافقی| یکی از بندگان خدا به نام« ام جابر» در گوشه ای از مسجد به فکر فرو رفته بود. امام صادق(ع) از او پرسیدند: که در چه فکری. عرض کرد: می خواهم تحقیق کنم که از چرنده و پرنده کدام بچه می آورند و کدام تخم می گذارند. امام فرمودند: به این مقدار فکر کردن احتیاج نیست. گوش هر حیوانی که مرتفع است بچه می آورد و هر کدام که منخفض است تخم می گذارد.