آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

گل گشت شماره (699)


روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم 
                         ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم 
عقل و دین باخته، دیوانه‌ی رویی بودیم 
                       بسته‌ی سلسله‌ی سلسله مویی بودیم 
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود 
                     یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت 
                      سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت 
اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت 
                                        یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت 
اول آن کس که خریدار شدش من بودم 
                                         باعث گرمی بازار شدش من بودم
وحشی بافقی