آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه


آمده‌ام که نی شوم از من خود عدم شوم
نامده‌ام شکر شوم قند شوم منم شوم
آمده‌ام که خو کنم روی تو را سبو کنم
نامده‌ام وضو کنم سجده این و او کنم
آمده‌ام به سر روم از قفسم به در روم
نامده‌ام به تن روم با گنه‌ای به شر روم
آمده‌ام که می‌خورم قسم به عشق او خورم
نامده‌ام سبو خورم؛ طعنه‌ی مو به مو خورم
آمده‌ام که دم دهند روضه و جنتم دهند
نامده‌ام که آن دهند محنت و دولتم دهند
آمده‌ام رخت کشم ناز تو را به تن کشم
نامده‌ام ظفر کشم نی چو منی به من کشم

محمدرضا کارگران بافقی
رییس سازمان نظام مهندسی استان یزد