آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه


 
برگ بیدی از درخت افتاد بر روی زمین 
                برگ بید دیگری از ترس باد در خود لرزید
در پناه برگ دیگر قائم و سنگر گرفت
                دردل پنهانی اش جلو سرنگونی را گرفت
شکوه داشت از قامت سرو بلندی در کنار
               در جوار چون تو سرو، رخسارم از غم آشکار
کس نداند راز و رمز اینگونه در اسرار ما 
                 مبدأ دوران ما رشد و نمو و استمرار ما
جان ما در خطر است از بیم باد نابکار
           لحظه ای نیست در امان از گردش این روزگار
مجید شمس