نمایش خبر نمایش خبر

روز اهورایی


16 آذر،  (1) روز دانشجو، روز تبلور اندیشه پاک، روز اهورایی سه مرد پاک از تبار نیکان؛ روزی که "سه رونده راه حقیقت" در برابر خودکامگی و حقارت، علم طغیان و سرکشی را   " کاوه وار " بنیان نهادند. این روز چون آفتابی تابان در تاریخ معاصر این سرزمین پر گوهر می درخشد. آفرین بر این جوانان که توانستند با بینش و آگاهی راه خود را بشناسند و از بی راهه ها بر حذر باشند!
فلسفه وجودی دانش و آگاهی همین است که انسانها به سرنوشت خود آگاه باشند. این همان دانستن است  که در جهان بینی ژرف اسلامی به کرات به آن پرداخته شده است. " هر کس که مرا کلمه ای بیاموزد مرا تا آخر عمر بنده خود نموده است،" سخن گزافی نیست و یا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل  سوم، دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ متعالی خود  همه‏ امکانات‏ خود را به‏ کار برد؛ از جمله ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباه، بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر، آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏ و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی،  تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان، طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب، محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏، ‎‎‎‎‎‎تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون، مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و  فرهنگی‏ خویش‏ آمده است دولت باید زمینه های اطلاع رسانی و آگاهی در جامعه را تقویت نموده تا مردم خود در سرنوشت خود سهیم باشند. این همان چیزی است که مردم  در طول انقلاب اسلامی و در حماسه 8 سال دفاع مقدس از خود نشان دادند. 
زمانی که علم و آگاهی در فضایی حاکم شود حاصل این دانستن حرکت مردم است به سمت سازندگی، چیزی که در عمر خفقان پهلوی در نطفه خاموش بود. اکنون میهن عزیزمان، ایران اسلامی در عصری گذار قرار دارد تا نقطه های تاریک و سیاه جهل و نادانی را محو کند و روزگاری سراسر روشنایی و دانایی را  بسازد.   
پی نوشت: (1)   تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنيس رايت، كاردار جديد سفارت انگليس در ايران، از روز 14 آذر 1332، آ‎غاز  و تا 16 ادامه یافت. رژيم پهلوى كه به خوبى از خشم ملت و خصوصا دانشجويان نسبت به خود و اربابان امريكا از پيش آگاه بود، با تمام قوا متوجه دانشگاه شد و  با حمله به دانشجويان بى پناه سه تن از آنان را به شهادت مى رسانند.
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول