نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 24)


به کوشش: عباس جادری | 
*ایوب|  از پیامبران بزرگ الهی بود داستان رنج و عذابهای که شیطان به او رسانده و صبر وی معروف است و در قرآن به آن اشاره شده است و به(صبر ایوب) در فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی و عربی مثل می زنند، به نوشته ی قاموس کتاب مقدس، ایوب در لغت عبری به معنی (بازگشت کننده) یا آنکه به خدا رجوع می کند، قرآن کریم ایوب را به وصف(اَوّاب) موصوف ساخته است. یعنی(شکیبا و صابر)
 
* بلد الامین|  شهر امن است، حتی حیوانات و حشرات... در آنجا در امان اند. 
منظور: کعبه، مکه  (سوره بلد)
 
 
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان(تألیف الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...