نمایش خبر نمایش خبر

اشعار رسیده


هادی حسینی 
ما خارجی نه ایم 
ای کوفیان؟ به مرگ حسین عید کرده اید 
ای کوفیان که حیله و نیرنگ کارتان 
همواره بوده است دوروئی شعارتان 
ای وای برشما
با دست خود نهال شرف را بریده اید 
سوی حسین نامه دعوت نوشته اید 
آنگاه ، تیغ جور بر رویش کشیده اید 
آنقدر گفت تا همه اشک ریختند 
از حسرت و ندامت خود ناله ها زدند 
زینب ادامه داد:
چشمانتان تا ابد پرزاشک باد
اشک دریغ و حسرت و اندوه و جانگداز 
ای مرگ بر شما...
در کوفه انقلابی به پا کرد و شورشی 
آنگه به سوی شام روان ساخت کاروان 
تا کاخ ظلم بر سر ظالم کند خراب 
رگبار نطق روشن و روشنگرانه اش 
درهم بریخت سنگر مکروفریب را 
بیدار ساخت توده اغفال گشته را